Deelnemersvoorwaarden SportCity Store

Op de deelname aan het SportCity Store loyaliteitsprogramma (hierna: “Spaarprogramma”) en alle bestellingen in het kader van het Spaarprogramma zijn de volgende Deelnemersvoorwaarden van toepassing.

 1. Het Spaarprogramma is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij de puntentoewijzing door de aanbieder van het Spaarprogramma geschiedt. De toegekende punten worden periodiek geüpdatet en weergegeven op de Internetsite, en geven de Deelnemer het recht een keuze te maken uit de goederen aangeboden op deze Internetsite.
 2. Voor de deelname aan het Spaarprogramma dient iedere Deelnemer akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Deelnemersvoorwaarden, waardoor tussen Deelnemer en DirectSale BV (hierna: “DirectSale”) een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt waarop deze Deelnemersvoorwaarden van DirectSale van toepassing zijn. Op het Spaarprogramma en alle bestellingen van Deelnemer in het kader van het Spaarprogramma zijn uitsluitend deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing. Eventuele andere algemene voorwaarden of een verwijzing daarnaar worden door DirectSale niet aanvaard.
 3. Het puntentegoed van de Deelnemer betreft een virtueel tegoed welke uitsluitend kan worden gebruikt bij de aankoop van producten op de daarvoor bestemde Internetsite van het Spaarprogramma
 4. De koopprijs van het Product wordt vastgesteld op basis van de koopprijs zoals die geldt op het moment dat de Deelnemer een bestelling via de Internetsite doet. Per bestelling of besteld product kan een vaste (minimum of maximum) hoeveelheid in te wisselen punten van toepassing zijn.
 5. De gespaarde punten zijn nimmer inwisselbaar voor (contant) geld of enig andere geldswaarde. Daarnaast is DirectSale nimmer gehouden tot restitutie van spaarpunten of uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.
 6. Het is niet toegestaan spaarpunten door te verkopen of op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. DirectSale en/of de aanbieder van het Spaarprogramma behouden zich het recht voor in uitzonderingsgevallen geen punten toe te kennen, dan wel punten in mindering te brengen.
 7. Deelnemer kan geen aanspraak maken op (cashback) promoties of andere acties van leveranciers van de in het Spaarprogramma aangeboden producten.
 8. DirectSale, de aanbieder van het Spaarprogramma en/of de participerende bedrijven zijn te allen tijde gerechtigd om punten die aan hen worden aangeboden te weigeren en in te trekken, indien bij hen het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, onvolledige of onjuiste informatie, misbruik van de actie of indien daardoor -naar hun oordeel- schade wordt berokkend aan DirectSale, de aanbieder van het Spaarprogramma en/of de participerende bedrijven. DirectSale is gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie.
 9. In geval van enige omstandigheden buiten de macht van DirectSale heeft DirectSale het recht het Spaarprogramma op te schorten, dan wel te beëindigen.
 10. DirectSale is niet aansprakelijk voor enige belastingheffing die voor de Deelnemer zou voortvloeien uit het deelnemen aan het Spaarprogramma.
 11. DirectSale is gerechtigd de Deelnemersvoorwaarden van het Spaarprogramma, alsook de te verwerven goederen en de wijze waarop de berekening van punten wordt vastgesteld, in overleg met de aanbieder van het Spaarprogramma eenzijdig te wijzigen in verband met leverbaarheid en/of prijsstelling.
 12. DirectSale is niet aansprakelijk voor onjuistheden en zetfouten op de Internetsite van het spaarprogramma. Mochten zich geschillen voordoen bij de uitvoering van het Spaarprogramma, dan is de beslissing daaromtrent uitsluitend overgelaten aan het management van DirectSale.
 13. Medewerkers van DirectSale zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarprogramma.
 14. Gedurende de looptijd van het Spaarprogramma heeft de Deelnemer het recht punten om te zetten in goederen welke in het kader van het Spaarprogramma worden aangeboden. De Deelnemer dient hiervoor gebruik te maken van de online bestelmogelijkheden op de Internetsite van het Spaarprogramma. Deelnemer is ermee bekend en accepteert dat het Spaarprogramma in ieder geval eindigt op het moment dat de overeenkomst tussen Health & Leisure Platforms BV en DirectSale eindigt. Bij beëindiging van het Spaarprogramma heeft de Deelnemer het recht zijn punten tot maximaal 1 maand na de beëindiging om te zetten in Producten. Na verloop van deze termijn vervallen de punten en kan Deelnemer geen enkel recht meer jegens DirectSale doen gelden.
 15. Er wordt getracht de goederen te leveren binnen maximaal 3 werkdagen na de bestelling op de Internetsite. De aangegeven levertijd is louter indicatief en betreft geen fatale termijn. De toepasselijkheid van art 7:46 f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 16. Onmiddellijk na aflevering zijn de bestelde goederen voor rekening en risico van Deelnemer en draagt deze het risico voor alle schaden die aan of door deze goederen mochten ontstaan. Onverminderd dit risico, gaat de eigendom van de goederen uitdrukkelijk pas op de Deelnemer over wanneer al hetgeen dat Deelnemer aan DirectSale verschuldigd is ter zake van de levering, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud kan door DirectSale worden uitgeoefend op alle goederen.
 17. Gebreken in de geleverde artikelen dienen binnen zeven dagen na de ontdekking ervan worden gemeld bij DirectSale, via [email protected] onder vermelding van de naam van het Spaarprogramma van DirectSale. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van DirectSale terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking en met de originele pakbon te worden teruggezonden.
 18. Na het constateren van enig gebrek is Deelnemer verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
 19. DirectSale geeft geen enkele (aanvullende) garantie omtrent de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de in het kader van het Spaarprogramma aangeboden goederen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg van de leverancier van deze goederen.
 20. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het insturen van eventuele formulieren met betrekking tot garantie. De Deelnemer kan jegens DirectSale in ieder geval nimmer meer rechten doen gelden dan volgt uit de door de leverancier van het artikel afgegeven garanties. De door DirectSale aangeleverde pakbon maakt deel uit van het garantiebewijs.
 21. Indien DirectSale door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Deelnemer kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. DirectSale zal Deelnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.
 22. In geval van overmacht heeft Deelnemer geen recht op enige schadevergoeding.
 23. DirectSale is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van DirectSale (inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichtingen) is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de gefactureerde artikelwaarde van het door de Deelnemer bestelde product.
 24. De Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 25. Alle gegevens die DirectSale verkrijgt in het kader van het Spaarprogramma worden verwerkt conform de vigerende privacy wet- en regelgeving. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het privacystatement, welke te vinden is op de internetsite van DirectSale en welke onderdeel uitmaakt van deze Deelnemersvoorwaarden.
 26. Door deel te nemen aan het Spaarprogramma gaat de Deelnemer automatisch akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.
 27. Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst waarop deze Deelnemersvoorwaarden van toepassing zijn, zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Den Haag, of zulks uitsluitend ter keuze van DirectSale of door de rechter van de woonplaats van de Deelnemer.
 28. Partijen verklaren uitdrukkelijk op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing.